Úvod do problematiky

Na přelomu roku 2019/20 byl Parlamentem ČR schválen dlouho očekávaný zákon o realitním zprostředkování (dále jen „Realitní zákon“), který si klade za cíl zvýšit celkovou kvalitu služeb subjektů aktivních na realitním trhu. Těchto cílů zákon dosahuje, mimo jiného, zvýšením požadavků na bezúhonnost a odbornost realitních zprostředkovatelů. Realitní zákon byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 17. 2. 2020 a účinnosti nabyde dne 3. 3. 2020.

O co ve zkratce jde? Jak se zprostředkovatelů nový Realitní zákon dotkne?

Jestliže makléř působíte jako realitní zprostředkovatel. V takovém případě na něj budou nově kladeny následující požadavky:

Bezúhonnost – Bezúhonnou není osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování.

Pojištění – Realitní zprostředkovatel musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn propřípad povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v 1 roce.

Živnostenské oprávnění – Zprostředkování již není možné vykonávat v rámci živnosti ohlašovací volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ale pouze v rámci vázané živnosti Realitní zprostředkování.

Odborná způsobilost – Pro získání vázané živnosti Realitní zprostředkování, bude realitní zprostředkovatel muset prokázat svou odbornou způsobilost, a to buď vzděláním, složením odborné zkoušky nebo praxí v oboru.

Buying real estate concept

Jak si mohou zařídit zápis vázané živnosti „Realitní zprostředkovaní“?

Žadatel o zápis vázané živnosti „Realitní zprostředkování“, musí splňovat odbornou způsobilost a prokázat:

Co je konkrétně myšleno praxí v oboru?

Praxí v oboru se dle § 7 odst. (4) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) rozumí:

  1. doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo
  2. s dobou dle písm. a. souměřitelná doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu, nebo
  3. s dobou dle písm. a. souměřitelná doba výkonu odborných činností konaných v jiném pracovněprávním vztahu, nebo
  4. s dobou dle písm. a. souměřitelná doba výkonu odborných činností konaných osobou samostatně výdělečně činnou/osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného závodu/odpovědným zástupcem

Přímo uznatelnými obory pro praxi realitního zprostředkovatele je:

Příbuznými obory uznatelnými pro praxi realitního zprostředkovatele, které budou Živnostenské úřady pravděpodobně uznávat, jsou dle Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

Do kdy si musí být proveden zápis z volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ na živnost vázanou živnost „Realitní zprostředkovaní“?

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen do 1. 4. 2020, nejpozději však před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Realitního zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká.

Do kdy si musí být pojištěn dle Realitního zákona?

Podnikatel, který přede dnem nabytí účinnosti zákona poskytoval realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné, je povinen splnit podmínku pojištění dle zákona nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Realitního zákona.

Kdy vzešel nový Realitní zákon v účinnost?

Realitní zákon nabyl účinnosti dnem 3. 3. 2020.