Investoři by neměli zapomínat na to, že i při investování mohou jejich příjmy podléhat dani. Danění investic je pravidelnou každoroční záležitostí, ze které má celá řada investorů časté obavy. V dnešním povídání si situaci trochu přiblížíme a ukážeme, na co si dát pozor.

Z pohledu daní je potřeba rozlišovat, zda investuje fyzická osoba nebo právnická osoba, které mají investice předmětem podnikání. U právnických osob je to poněkud složitější, ale podnikatelé většinou mívají svoji účetní. Následující informace se týkají pouze fyzických osob. Příjmy z cenných papírů zákon rozlišuje do dvou skupin. První skupinou jsou příjmy z držby cenných papírů, mezi které patří například dividendy nebo kupónové platby. Druhou skupinou jsou příjmy z prodeje cenných papírů. V obou případech platí sazba daně ve výši 15 %. Liší se však postup zdanění.

Příjmy z držby cenných papírů

Vlastní-li investor cenné papíry, u kterých dochází k výplatě dividend a úroků, vydané emitentem se sídlem v České republice, tak daň ve výši 15 % odvádí emitent a investor tento příjem z daňového hlediska již nemusí řešit. Dividendu či úrok dostane již zdaněnou. Pokud ale emitent nemá sídlo v ČR, pak tento příjem už patří do daňového přiznání a nezáleží přitom, zda daň z tohoto příjmu již srazil zahraniční emitent. Do daňového přiznání se udává hodnota před zdaněním a je možné tam uvést související náklady (například sraženou daň zahraničním plátcem).

Příjmy z prodeje cenných papírů

Zde se pohlíží na to, jaký příjem vznikl investorovi za jedno zdaňovací období a nezáleží na to, zda investor zaznamenal ztrátu nebo zisk. Může se tak stát a stává se, že investorovi vznikla ztráta, ale musí podat daňové přiznání, kde se jako dílčí základ uvede 0 Kč. Ve vybraných případech platí pro příjem z cenných papírů osvobození od daně z příjmu.

Jaká jsou pravidla pro osvobození od daně z příjmu?

Osvobození se vztahuje pouze k příjmům z prodeje cenných papírů, ale nikoliv k příjmům z držby cenných papírů (úroky a dividendy).

Časový test – drží-li investor cenné papíry 3 roky a déle, je jejich prodej od daně z příjmu osvobozen.

Množstevní test – při prodeji cenných papírů, kde je příjem nižší než 100 000 Kč souhrnně v rámci jednoho zdaňovacího období, není nutno podávat daňové přiznání a platit daň z příjmů. Toto opatření nastupuje, pokud nebyl splněn časový test

Jestliže investor nesplňuje ani jednu z těchto podmínek, měla by mu vzniknout daňová povinnost. Tzn., že tyto příjmy musí investor zahrnout do svého daňového přiznání a musí zaplatit z nich daň z příjmu, pokud mu nějaká vyšla. POZOR! Tyto příjmy se musí do daňového přiznání uvést i v případě, kdy daň z příjmu vychází nulová.

Na co často investoři investující do podílových fondů zapomínají?

Investoři investující pravidelně do podílových fondů zapomínají na to, že když vybírají své prostředky, může jim vzniknout daňová povinnost, pokud mezi nákupem a prodejem podílových listů neuplynuly tři roky a současně byl příjem z prodeje v jednom kalendářním roce vyšší než 100 tisíc korun. Je potřeba se podívat zvlášť na to, jaký je příjem z podílových jednotek, které investor držel kratší dobu jak 3 roky.

Jak je to při přestupu do jiného fondu?

Pro přestupy mezi fondy není zvláštní ustanovení. Z daňového pohledu se jedná o standardní prodej a nákupy a na přestupy se tak vztahují stejná pravidla jako na samostatné prodeje a odkupy (časový test a roční limit 100 000 Kč pro osvobození příjmů).

UPOZORNĚNÍ: Nejsem daňový poradce a za případné nepřesnosti či špatnou interpretaci nenesu žádnou zodpovědnost.