Minule jsme si popovídali o přírodních pojistných rizicích a to z hlediska pojišťoven nejvýznamnějších, resp. nejčastěji se vyskytujících. Byla to povodeň a záplava, vichřice a krupobití. Dnes se podíváme na další, neméně významné.

POŽÁR:

Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem je poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru, nebo hašením, nebo stržením při zdolávání požáru či při odstraňování jeho následků.

Největší strach mají lidé právě z požáru. Ze studie České asociace pojišťoven vyplývá, že požáru není třeba se zase tak obávat, protože je z hlediska četnosti mezi živly na posledním místě. Na druhou stranu, když už vypukne, představuje nejničivější živel.

V souvislosti s uvedenými riziky musím připomenout pravidelnou údržbu komínů, zejména u rekreačních staveb. Problém – vzplanutí sazí může mít neblahé následky.

KOUŘ:

Jde o takové působení kouře, které vzniklo náhle a neočekávaně ze spalovacího topného, varného nebo sušícího zařízení nacházejícího se v místě pojištění, pokud kouř unikl mimo určené otvory.

Je nutné mít na paměti, že nesprávným postupem při řešení pojistné události lze o náhradu škody zcela nebo částečně přijít. Některé pojišťovny mají ve výlukách uvedeno dlouhodobé působení kouře a také, že kouř neznamená znečištění pojištěného majetku.

BLESK:

Bleskem se rozumí přímý zásah blesku (atmosférického výboje) do pojištěné věci. Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na věci nebo budově. Zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení, je tímto také pojištěn.

VODOVODNÍ ŠKODA:

Vodovodní škodou se rozumí voda unikající mimo místo určení z pevně a řádně instalovaných vodovodních potrubí, armatur a pevně a řádně připojených sanitárních zařízení pro ohřev vody a odváděcích potrubí uvnitř staveb.. Také voda unikající z klimatizačního zařízení, teplovodních čerpadel nebo solárních systémů, přetlak nebo zamrzání vody v pojištěné věci, je-li pojištěnou věcí budova. Vodovodní škoda je i voda nebo pára unikající mimo místo určení z vodovodních, horkovodních nebo parovodních nebo kanalizačních řadů nebo přípojek na ně.

Vodovodní škoda je těžko předvídatelná

I když se budete pečlivě starat o všechna vodovodní zařízení náležitým způsobem, nedokážete nikdy zcela eliminovat nebezpečí vzniku tohoto typu škod. Obvykle ale hadičky praskají v době, kdy se v objektu nikdo nenachází a většinou na posledním podlaží. Voda potom nerušeně protéká objektem do té doby, než to někdo zaregistruje. To už je ale dost pozdě. Vodovodní škoda se tak může stát nositelkou vysokých nákladů.

Jedna z nejčastějších příčin: únik kapaliny z technického zařízení s průměrnou výší škody 25 tisíc korun. Škoda se samozřejmě může vyšplhat mnohem výše. Klidně až do několika miliónů.

ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY:

Pojištění pokrývá případy poškození nebo zničení pojištěného majetku vniknutím nebo prosáknutím atmosférických srážek do budovy, rozpínavostí ledu a prosakováním tajícího sněhu nebo ledu. Týká se také poškození v důsledku zamrznutí dešťových svodů.

Pojištění se nevztahuje na poškození předmětů pojištění, které vznikne:

TÍHA SNĚHU:

Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní konstrukce. Pro sjednané pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námraza se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy.

Pojištění sice nezabrání tomu, aby vás postihlo něco zlého, ale pomůže zmírnit finanční následky, pokud k takové situaci dojde.