Vlivem stárnutí české populace dochází k tomu, že rostou výdaje z veřejných prostředků na důchody, zdravotní systém, ale i na sociální oblast. Tento růst je výrazný a bude v dalších desetiletích pokračovat. Podle údajů státních institucí pobírá příspěvek na péči přibližně třetina osob ve věku 75 let, počet příjemců dávky je kolem 380.000.  Problémem související s dlouhodobou péčí je mimo jiné nedostatek kapacit v domovech pro seniory a obdobných zařízeních, na volné místo se běžně čeká roky. Soukromá zařízení jsou dostupnější dříve, avšak za měsíční úhradu převyšující průměrnou starobní penzi.

Státní příspěvek na péči

Příspěvek na péči je sociální dávkou vyplácenou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který vyžaduje pravidelnou péči jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. O příspěvek se žádá na krajské pobočce Úřadu práce, z přiznaného příspěvku příjemce hradí pobyt v zařízení sociální péče či péči v domácnosti, kterou poskytuje osoba blízká nebo terénní sociální služba. Podle toho, kolik základních životních potřeb není závislá osoba schopna zvládat a podle jejího věku, se pak určuje stupeň její závislosti. Příspěvek se člení do čtyř stupňů, I. stupni odpovídá lehká závislost,  IV. stupni úplná závislost. Řízení o přiznání příspěvku na péči a jeho výplata je upravena zákonem o sociálních službách.

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

880 Kč, jde-li o stupeň I

4.400 Kč, jde-li o stupeň II

12.800 Kč, jde-li o stupeň III

19.200 Kč, jde-li o stupeň IV

Dlouhodobá péče a možnost jejího pojištění     

   Jedním z řešení, jak se zajistit zejména na stáří, je sjednat si pojištění dlouhodobé péče. Česká asociace pojišťoven se tématu věnuje a rozvíjí dialog s orgány veřejné moci (Ministerstvo práce a sociálních věcí), investory i pojišťovnami.  Riziko dlouhodobé péče lze sjednat u vybraných partnerských pojišťoven jako je KooperativaNN, ČPPMetLifeUNIQA či Generali ČP. V následujících řádcích uvádím základní rozdíly u jednotlivých pojišťoven, jak jsou upraveny v pojistných podmínkách. Uvedené riziko se v pojistných podmínkách liší svým názvem a předpoklady, za kterých se pojistné plnění vyplácí. Dlouhodobá péče je označena jako závislost na péči, snížená soběstačnost, Invalidita 4 apod. Riziko dlouhodobé péče patří po riziku smrti, invalidity, trvalých následků úrazu k těm, které mohou výrazně ovlivnit rodinný rozpočet pojištěného či jeho rodiny.

  Platí obecný princip pojištění nemoci i úrazu, kdy je vhodné se pojistit mladý a zdravý, protože s rostoucím věkem přibývají zdravotní komplikace, které vedou k tomu, že zájemce o pojištění nemusí být přijat do pojištění, je mu stanovena riziková přirážka či se uplatňují výluky na onemocnění nastalé před počátkem pojištění.

Maximální vstupní věk do pojištění dlouhodobé péče má UNIQA 55 let, ale NN umožňuje vstup až do 70 let.  Pro výplatu pojistného plnění dokládá pojištěný u pojišťoven rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, běžně pojišťovny nabízejí sjednání dlouhodobé péče od II. stupně závislosti. Pouze u pojišťovny MetLife dostačuje přiznání příspěvku v I. stupni, nicméně pojistné plnění nastává pouze tehdy, pokud je klient uznán současně invalidním ve III. stupni.

Výplata pojistného plnění, výluky a omezení  

    Při sjednáním pojištění poradce vychází z klientových cílů a potřeb, a proto musí pamatovat na situace, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Výluky pro pojistné plnění jsou uvedeny zpravidla takovým způsobem, že za pojistnou událost se nepovažuje událost, která vznikne v souvislosti s nemocí, úrazem nebo vrozenou vadou, pro kterou byl pojištěný léčen nebo lékařsky sledován nebo kterých si byl vědom v posledních několika (obvykle pěti) letech před počátkem tohoto pojištění.  Po přiznání pojistného plnění dochází k jeho výplatě, většina pojišťoven provádí výplatu jednorázově, výjimkou je UNIQA provádějící výplatu každoročně. U NN je možnost při sjednání u IV. stupně závislosti nastavit výplatu jednorázově, jinak se u NN plnění vyplácí každý měsíc po maximální dobu 10 let.