Aby mi čísla, která vycházejí z finančního plánu, dávala smysl a mohl jsem je správně interpretovat, Je důležité, abyste je chápali hlavně Vy, Samotní klienti. Ten se může například ptát, proč má pojištění invalidity zrovna takové parametry, jaká mu prezentuji.

Oblast zabezpečení, která se dotýká pojistných rizik v podobě pojištění smrti a pojištění invalidity, lze vysvětlovat dvěma různými způsoby.

Základní výpočet zabezpečení

První cestou, jak klientům pomáhám, představuje základní výpočet zabezpečení.

Pojištění smrti definuji následujícím vzorcem: 4 x roční příjem x 80 %.

Pojištění invalidity 3. stupně pak znamená 4 x roční příjem x 120 %.

Výše uvedený výpočet v sobě nezahrnuje výdajovou stránku klienta, partnera nebo rodiny. Osobně tento přístup volím v okamžiku, kdy řeším zabezpečení mladého člověka, řekněme do věku 25 let, který nemá žádné závazky.

Komplexní zabezpečení

Druhý způsob, jak zabezpečení v rámci finančního plánu vymezit, ukazuje komplexní zabezpečení.

Pro výpočet v tomto případě pracuji se třemi základními hodnotami:

Příjmy klientaProvozními výdaji (výdaje klienta, partnera či rodiny), Dobou do starobního důchodu klienta a partnera

Smysl a přínos finančního plánu, pokud se budeme bavit o pojištění smrti klienta a rodina nebude mít žádné finanční závazky, lze pak popsat následovně:

Jednak je třeba odpovědět si na otázku, zda je partnerka v případě úmrtí klienta schopna platit své výdaje a rodinné výdaje. Pokud odpovíme kladně, tak to znamená, že již uvedená pojistná rizika nepotřebuje řešit. V opačném případě, protože má nízký příjem, do výpočtu vstupují tyto dva faktorysirotčí důchod, se kterým ve finančním plánu počítám do 18 věku dítěte a dále pak také vdovský důchod.

Může se však stát, že ani tyto dvě státní dávky nepokryjí výdaje partnerky a výdaje rodiny. Sumu, která schází, následně vynásobím 12 a dále násobím dobou, za jak dlouho partnerka půjde do starobního důchodu.

Ukažme si vše raději pro názornost i na konkrétním příkladu.

Když zbývá partnerce do důchodu 30 let a chybí měsíčně částka 5 000 korun, počítám ve finanční plán následujícím způsobem: 30 x 12 x 32,5 (doba do starobního důchodu). Výsledná částka je potom právě ten objem prostředků, který potřebuji ve finančním plánu doporučit.

Pojištění invalidity 3. stupně

U pojištění invalidity 3. stupně je logika výpočtu v podstatě identická. Rozdíl je pouze v tom, že příjem klienta se sníží na přiznaný invalidní důchod 3. stupně od státu. Zároveň s tím  při výpočtu nepoužiji ani sirotčí a ani vdovský důchod. Částka, která na pokrytí výdajů schází, se pak opět započítává do starobního důchodu klienta.

Pro lepší pochopení opět uvedu konkrétní příklad.

V rámci finančního plánu vychází klientovi pojištění invalidity 3. stupně na částku 3 592 932 korun. Z čeho se tedy uvedená částka skládá? Důležité je, abychom znali tyto základní parametry:

–        Jedná se o klienta, který se narodil v roce 1987

–        měsíční příjmy klienta jsou ve výši 35 000 a výdaje 20 000 korun

–        Ve finančním plánu počítám s invalidním důchodem 10 000 korun měsíčně

Pokud je klientovi přiznán 3. stupeň invalidity, dostane od státu dávku 10 000 korun. Jeho měsíční výdaje, které jsou nyní 20 000 korun, však již nemůže dále snižovat. Reálně mu tak bude každý měsíc chybět 10 000 korun. Nastává tedy situace, kdy musí dojít k určitému přesunu výdajů a výměně výdajů za jiné, přesto si klient chce zachovat svůj životní standard. Odchod klienta do starobního důchodu, kterému je nyní 35 let, má být přitom až v jeho 65 letech. Do důchodu mu tedy zbývá 30 let.

Co z toho všeho plyne? Konkrétní výpočet bude v jeho případě 10 000 x 12 x 30 let. Díky tomu se dostávám na částku 3 600 000 korun. Právě na takovou sumu by měl být klient zabezpečený, což bych mu měl být schopen správně interpretovat.

Hlavní myšlenka tedy zní…

 …KLIENT SI ZACHOVÁ SVŮJ ŽIVOTNÍ STANDARD I V PŘÍPADĚ VÁŽNÉHO ÚRAZU ČI NEMOCI A TO V DLOUHODOBÉM HORIZONTU.