V současné ekonomické situaci v České republice, kdy meziroční míra inflace dosahuje 18 %, je nezbytným pro část klientů hledat levnější řešení při sjednání pojištění osob. Možností, která se nabízí, může být sjednání podkladové smlouvy v pojišťovně a následné sjednání OK Double Plus, který umožňuje pojistnou částku sjednat jako trojnásobek pojistné částky na podkladově smlouvě.  OK Double Plus vychází cenově příznivě pro pojištěné do cca 45 let.

Jedná se o skupinové pojištění, kde pojistníkem je Broker Consulting, pojištěnou osobou je klient, který přistoupil k pojištění OK Double Plus. Podkladová smlouva musí být ve správě Broker Consulting.

V OK Double Plus s klientem volíte ze tří zaměření pojištění: 

Rozsah pojistného krytí nabízí celkem 7 balíčků, které jsou předdefinovány:   

Řešení „pro všechny“

o   Pojištění pro případ smrti a invalidity 3. a 2. stupně

o Pojištění pro případ smrti, invalidity 3 stupně a závažných onemocnění (25%)

o  Pojištění pro případ smrti a invalidity 3. a 2. stupně a závažných onemocnění (25%)

Řešení „pro singles“

o   Pojištění invalidity 3. a 2. stupně s 20% plněním v případě smrti

o   Pojištění invalidity 3 stupně a závažných onemocnění (25%) s 20% plněním v případě smrti

o   Pojištění invalidity 3. a 2. stupně a závažných onemocnění (25%) s 20% plněním v případě smrti

Základní pojištění

o   Pojištění pro případ smrti a závažných onemocnění (25%)

Praktický příklad:    

Klient má 25 let, pracuje jako administrativní pracovník, věnuje se rekreačně tenisu, má tedy nejnižší rizikovou skupinu. Klient má zájem o sjednání pojištění u ČPP s následujícími riziky:

Smrt, Invalidita III. stupně, Invalidita II. stupně, Závažná onemocnění

První tři rizika kalkuluji na pojistnou částku ve výši 2.000.000 Kč. Závažná onemocnění na pojistnou částku 500.000 Kč. Pojistné v tomto modelovém případu u ČPP vychází na 1.468 Kč měsíčně.

Nyní se podíváme na kalkulaci s využitím OK Double.

V ČPP provedu modelaci, kdy nastavím pojistné částky na první tři rizika ve výši 500.000 Kč, závažná onemocnění budeme kalkulovat na částku 130.000 Kč (z důvodu zaokrouhlování pojistných částek u závažných onemocnění na desetitisíce u ČPP). Využijeme možnosti OK Double Plus sjednat trojnásobek pojistné částky z podkladové smlouvy, tedy 1.500.000 Kč. V tomto případě vychází součet pojistného v ČPP a za OK Double pouhých 613 Kč.

V modelové situaci se v případě pojistné události (smrti, invalidity II. či III. stupně) vyplatí z OK Double Plus pojistná částka a následně pojištění zanikne.

U závažných onemocnění pojistnou událostí pojištění nezaniká, avšak případné plnění pro smrt a invaliditu se snižuje o vyplacené plnění.