Pronajímáte byt a nevíte si rady jaké pojištění uzavřít? Nebo bydlíte či budete bydlet v nájmu a chcete znát, za co ručí majitel a co by v případě škody šlo za vámi? Nájemce a pronajímatel mají svá práva i povinnosti. Zákon nedává při psaní nájemní smlouvy velký prostor pro kreativitu. Naopak je třeba se dopředu seznámit s tím, jaká jsou práva a povinnosti nájemce a majitele bytu a toto respektovat.  Vše velmi přesně stanovuje občanský zákoník.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti kryje škody majiteli bytu. Nájemník proto tuto otázku neřeší. Tuto problematiku můžeme přirovnat k bydlení v družstevním bytu. O pojištění domu se musí postarat výbor (představenstvo) BD. Člen BD by měl být seznámen s pojistnou smlouvou na bytový dům. Doporučuji všem  si ověřit, co stávající pojištění nemovitosti obsahuje.

U pojištění nemovitosti je důležité správně definovat pojištěný objekt a ověřit správnost adresy

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti (včetně odpovědnosti) v pronajatém bytě je možnou variantou zakotvit do nájemní smlouvy. Domácnost je vše uvnitř bytu – spotřebiče, nábytek, koberce, vybavení, ale i osobní předměty např. v komoře na chodbě nebo ve sklepě a případně i ve společných prostorách (kolárna, kočárkárna, atd..). Tapety, obklady stěn a stropů, plovoucí podlaha se zařazují mezi stavební součásti. Doporučuji ověřit, zda zvolená pojišťovna používá uvedené členění.

Rozdíly mohou též nastat u vestavěných spotřebičů, kuchyňské linky a vestavěných skříní. Jsou obvykle zařazeny do pojištění domácnosti, ale doporučuji ověřit. Potom tu máme vnitřní příčky, rozvody a sanitární zařízení. Pojištění domácnosti sjednává obvykle nájemník.

Víte že, v rámci domácnosti je možné připojistit rizika rozbití skla (průvanem, nešikovností)?  Riziko se vztahuje na skleněné tabule, okna, dveřní výplně, zrcadla, akvária. Připojistit si můžete také sklokeramickou desku, věci v zavazadlovém prostoru či nakládacím prostoru auta, věci při dočasném pobytu, věci v garáži mimo místo pojištění, nebo svá jízdní kola ve sklepě či garáži.

Jak řešit případ, když je byt vybavený napůl

Co dělat v případě, kdy je část vybavení pronajímatele a část nájemníka? Jedna cesta je, že nájemník si nechá pojistit vše. Své věci i věci převzaté. Vybavení majitele je specifikováno v předávacím protokolu. Další variantou je uzavřít dvě samostatné pojistné smlouvy se specifikací majetku.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Třetí typ pojištění se vztahuje na škody způsobené nájemníkem. Tím pádem jej zřizuje přímo on. Pojištění se nevztahuje jenom na škody, které nájemník způsobí přímo v pronajatém bytě.

Zmíněná odpovědnost se vztahuje na škody způsobené třetím stranám. Například když nájemníkovi vyteče pračka a vytopí sousedy. Vodovodní škody jsou z v případě nájemního bydlení nejčastější pojistnými událostmi. Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na všechny osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti a to včetně domácích mazlíčků.

Dokonce v určitých případech zahrnuje i osoby, které opatrují o byt či v něm provádí údržbu či úklid nebo osoby opatrují o svěřené dítě či psa pojištěného.

Jako ochranu svého majetku se stává,  že majitel uvedené pojištění odpovědnosti zakotví jako povinnost v nájemní smlouvě. Škody, způsobené nájemníkem je skoro nemožné pojistit. Na tyto škody slouží jistina zpravidla ve výši jednoho nájemného.

Nájemník si může pojistit své věci díky pojištění domácnosti, odpovědnosti vůči třetím osobám a odpovědnosti z běžného života. Může si také pojistit odpovědnost vůči majiteli, pokud by mu neúmyslně poškodil jeho majetek. To znamená mít uzavřené pojištění odpovědnosti i na pronajímané věci, ale to umí jen některé pojišťovny.

Allianz pojišťovny se pojištění odpovědnosti k majetku pronajímatele vztahuje jen v případech škody způsobené požárem, výbuchem, vodou z vodovodu či odpadního potrubí.

V případě pojištění občanské odpovědnosti u České podnikatelské pojišťovny – v základním rozsahu tohoto pojištění je i odpovědnost pojištěného za újmy způsobené na cizí věci nemovité, která slouží k bydlení (dále jen věc nemovitá) a rovněž i za újmy způsobené na převzatých věcech movitých, které jsou nedílnou součástí věci nemovité (dále jen věci movité), a to do výše 15 % ze sjednaného limitu pojistného plnění. Seznam věcí movitých by měl být vždy písemně specifikován v nájemní smlouvě.

Uzavře-li pojištění občanské odpovědnosti u ČSOB pojišťovny, potom se pojištění vztahuje i na věci po právu užívané (např. na základě nájemní smlouvy), přestože nejsou ve vlastnictví pojištěného, v roli pojištěného musí být daný nájemník.

Generali ČP zmiňuje výluka též věci převzaté. Pojišťovna Kooperativa uvádí výluku na věcech movitých, které oprávněně užíváte (např. nájem atd.). Hradí újmu způsobenou v souvislosti s činností nebo vztahem v běžném občanském životě způsobenou na nemovitosti, jejímž jste nájemcem (včetně újmy způsobené zanedbáním běžné údržby a drobných oprav bytu).

Pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě u pojišťovny Slavia se standardně nevztahuje na škody způsobené na věcech, které byly pojištěnému zapůjčeny, pronajaty nebo které z jiného důvodu užívá nebo má u sebe. Pokud má nájemce uzavřeno pojištění domácnosti (pojištění odpovědnosti) jsou tímto pojištěním kryty nejen škody na movitých věcech v jeho vlastnictví, ale pojištění se zpravidla také vztahuje i na nemovité věci ve vlastnictví majitele bytu, které nájemce (pojištěný) po právu užívá – např. na kuchyňskou linku.

DIRECT pojišťovna – při výběru připojištění odpovědnosti občana se pojištění vztahuje i na újmu způsobenou na věcech zapůjčených či pronajatých. Je třeba upravit PS (připojistit odpovědnost na věcech zapůjčených či pronajatých).  V případě zapůjčených též dokument o zapůjčení. Vždy nutné doložit smlouvu o nájmu nebo souhlas se zapůjčením.

UNIQA pojišťovna  – za škodu odpovídá nájemník v bytě, kde ke škodě došlo. Musí mít sjednané pojištění odpovědnosti, z něj uhradí škodu sousedovi, který byl vytopen. U pojištění odpovědnosti nejsou u této pojišťovny výjimky pro krytí škod ve vztahu nájemce – pronajímatel a není potřeba připojištění.

Pojišťovna Pillow – nabízí v rámci odpovědnosti k nemovitosti variantu jak pro majitele nebo nájemce případně pro obě skupiny. 

Pojištění pronajímatele bytu

Kromě již zmíněné pojišťovny Pillow jsou zde ještě tyto možnosti.

Generali ČP – připojištění pronajímatele

Vztahuje se na povinnost pronajímatele bytu, stavby nebo jine nemovitosti nahradit ujmu způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě. Pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou nájemcem, pokud byla náhrada vzniklé újmy uplatněna vůči pojištěnému jako pronajímateli. Pojistitel se tímto nezříká práva uplatnit regres vůči nájemci. Připojištění pronajímatele se nevztahuje na škody způsobené pronajímatelem, jehož prokazatelné veškeré roční příjmy ze všech pronájmů přesáhly v posledním kalendářním roce hodnotu 500 000 Kč.

Česká podnikatelská pojišťovna- odpovědnost pronajímatele

Vztahuje se na povinnost pojištěného v pozici pronajímatele nemovité věci nahradit poškozenému škodu (s výjimkou škody způsobené pronajímateli nemovité věci), vznikla‑li jeho nájemci povinnost k její náhradě v souvislosti s držbou nemovité věci v nájmu včetně vedení a provozu domácnosti v ní umístěné, pokud tato nemovitá věc je určena k zajištění bytových potřeb nájemce a členů jeho domácnosti, se sublimitem pojistného plnění ve výši 15 % z limitu pojistného plnění odpovědnosti.

Na závěr

Ve standardních případech pronajímatel pojišťuje nemovitost,  nájemce domácnost a odpovědnost. Dle statistiky asi polovina pronajímatelů nemá byt dobře pojištěný a často dochází k podpojištění.