Smrt tvoří neoddělitelnou součást našich životů, pro část klientů se jedná o tabu, a proto mnohdy neřeší zabezpečení svých nejbližších v případě jejich smrti.  

  Riziko smrti patří do životního pojištění. Životní pojištění upravuje občanský zákoník, ale také zákon o pojišťovnictví. Česká národní banka vydala stanovisko počátkem srpna 2022 zveřejněné na svých webových stránkách. Ve stanovisku ČNB uvádí tvrzení, že pojištění smrti následkem nemoci nelze sjednat jako neživotní, ale podle názorů ČNB lze nemoc úrazem sjednat jako neživotní pojištění. Z našich partnerů riziko smrti jako neživotního pojištění nabízela pouze Pillow pojišťovna. Během několika dnů po zveřejnění uvedeného stanoviska Pillow pojišťovna přestala nabízet riziko smrti z důvodu nemoci a dosud nabízí pouze riziko smrti z důvodu úrazu.

  Životní pojištění není možné ukončit jednostranně ze strany pojišťovny oproti připojištěním (např. invalidita, pracovní neschopnost, závažná onemocnění), pokud nejsou připojištění v pojistných podmínkách sjednány jako životní pojištění, případně se pojišťovna nevzdá předem práva tato připojištění vypovědět. Ustanovení § 2837 občanského zákoníku stanoví, že pojišťovna nemusí poskytnout pojistné plnění v případě sebevraždy pojištěného, trvalo-li pojištění nepřetržitě méně než dva roky předcházející sebevraždě. Další výluky z rizika smrti stanovují pojistné podmínky.

Proč s mladým a zdravými klienty bez rodiny řešit pojištění smrti?   

Se zvyšujícím se vstupním věkem do pojištění přistupují pojišťovny ke klientům zpravidla takto v případě (chronických) zdravotních obtíží:

Stanoví rizikovou přirážku za pojištění smrti. Žádají lékařské prohlídky, případně akceptují nižší pojistné částky, než které klient požaduje

  Právě ve chvíli, kdy klient zakládá rodinu či uzavírá (hypoteční) úvěr, nemusí být bezproblémové sjednat pojištění smrti, jak uvádím v předchozím textu. Běžně následuje sjednání pojištění po vytvoření finančního plánu, kde se mimo jiné může řešit budoucí bydlení na úvěr, a tudíž je vhodné myslet na sjednání rizika smrti s přiměřenou výši možného pojistné plnění.

  Možností, která se nabízí, jak výhodně sjednat riziko smrti je OK Double Plus, o kterém jsem psal v minulém článku, který umožňuje pojistnou částku za riziko smrti sjednat jako trojnásobek pojistné částky na podkladově smlouvě. OK Double Plus vychází cenově příznivě pro pojištěné osoby do cca 45 let.  OK Double Plus navazuje na podkladovou smlouvu životního pojištění (např. u NN, ČPP) ve správě Broker Consulting.