Pravidelná kontrola a případná aktualizace smluv životního pojištění je důležitým krokem, který zajišťuje, že pojistné smlouvy odpovídají momentálním potřebám a finanční situaci pojištěných osob. Dále pojistné smlouvy zohledňují dlouhodobý časový horizont. Vzhledem k neustále se měnícím životním okolnostem, osobním prioritám a tržním podmínkám je nezbytné pravidelně přezkoumávat a upravovat smlouvy, aby bylo zajištěno optimální pojistné krytí. V následujícím článku se zaměřím na význam aktualizace smluv životního pojištění. Uvedu vybrané faktory, které je třeba zohlednit, a doporučení pro úspěšnou aktualizaci pojistného krytí.

Pokud se díváme na český pojistný trh v oblasti pojištění nemocí a úrazů za uplynulých 15 let, vidíme rozsáhlou změnu – nabídku nových rizik a úpravu jejich parametrů. Dnešní smlouvy životního pojištění běžně nabízí i desítky pojistných rizik. Nabídka rizik u neživotního pojištění máme relativně stabilní, příliš se za poslední léta nezměnila. Pojišťovny zejména nabízí nové digitální nástroje pro sjednání neživotního pojištění.

Při aktualizaci smluv životního pojištění je důležité řešit následující aspekty:

 1. Změny životních okolností: manželství, rozvod, narození dítěte, smrt člena rodiny, změna zaměstnání nebo odchod do důchodu mohou ovlivnit pojistná krytí. Je důležité, aby smlouva odrážela tyto změny.
 2. Finanční potřeby: analyzují se finanční potřeby a zvažuje se, zda stávající pojistná částka a krytí jsou dostatečné. Je možné, že bude třeba zvýšit nebo snížit pojistnou částku v závislosti na aktuální finanční situaci.
 3. Pojistné podmínky: řeší se pojistné podmínky, jestli stále poskytují dostatečnou ochranu. Je nezbytné zvážit, zda je potřeba přidat nebo upravit rizika, jako jsou připojištění invalidity, závažných onemocnění nebo dlouhodobé péče.
 4. Výše pojistného: zkoumají se náklady na pojistné a porovnává se, zda jsou stále konkurenceschopné. Je třeba porovnat kalkulace od různých pojišťoven, aby bylo posouzeno, že se posoudí výše pojistného s parametry pojistné ochrany.
 5. Obmyšlené osoby: navazuje na bod 1. Ujistěte se s klienty, že uvedené obmyšlené osoby jsou aktuální. V případě změny rodinné situace nebo vztahů je důležité aktualizovat obmyšlené osoby.

Pravidelným přezkoumáváním a aktualizací smluv životního pojištění zajistíte, že pojištění bude nadále vyhovovat potřebám pojištěných osob.

Příklady změn pojištění v uplynulých letech:

 1. Závažná onemocnění: pojišťovny rozšířily své produkty o riziko závažných nemocí, které se stále častěji objevují, například Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a další neurodegenerativní onemocnění.
 2. Psychické nemoci: větší povědomí o duševních zdravotních problémech vedlo k tomu, že pojišťovny začaly zahrnovat krytí pro duševní onemocnění, včetně depresivních poruch, úzkostných poruch u nejzávažnějších případů.
 3. Rizikové aktivity: s rostoucím zájmem o rizikové sporty a aktivity začaly pojišťovny nabízet pojištění pro úrazy způsobené extrémními sporty a činnostmi, jako je horolezectví, potápění. V těchto případech se jedná zejména o možnost za určitých podmínek, zpravidla při vstupu do pojištění, zahrnou tato rizika do pojistného krytí.
 4. Invalidita I. stupně: pokles pracovní schopnosti, která omezuje člověka pracovat nebo vykonávat jeho každodenní činnosti, ale ne v takové míře, aby byl zcela neschopen práce.
 5. Pojištění trvalých následků úrazu s progresí: progrese: znamená, že čím vyšší procento poškození klienta postihlo, tím vyšší násobek plnění obdrží.
 6. Bezmocnost a dlouhodobá péče: pokrývá náklady na péči o jinou osobou. Pojistné plnění kryje služby za domov důchodců, péči v domácnostech apod.

Na druhou stranu se v praxi vyskytují problémy s novými produkty a celou řadou nabízených připojištění, kdy pojistník hradí pojistné za často překombinovaná krytí, která zahrnují banální nemoci či úrazy, ale dostatečně nepokryjí kupříkladu smrt, invaliditu, trvalé následky úrazu.