Jak vyplnit žádost o bonus pětadvacítka pro OSVČ

NÁVOD PRO ČERPÁNÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU OD STÁTU ZA OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU (tzv. PĚTADVACÍTKA)

Co je to kompenzační bonus od státu?

 • Jedná se o jednorázový daňový bonus vyplácený finančními úřady na základě zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „zákon“).
 • Kompenzačnímu bonusu se příznačně říká „program Pětadvacítka,“ protože činí jednorázovou částku ve výši 25.000,- Kč za období od 12.3.2020 do 30.4.2020, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu.

Kdo má nárok na kompenzační bonus od státu?

 • Nárok na kompenzační bonus mají osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) podle zákona upravujícího důchodové pojištění, a to:
 • OSVČ, které výdělečnou činnost vykonávají jako hlavní činnost;
 • OSVČ, které výdělečnou činnost vykonávají jako vedlejší (osoby, které pobírají invalidní nebo starobní důchod, jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené, pečují o zdravotně postiženou osobu nebo se připravují na budoucí povolání - studenti).

Pozor! - Tyto osoby nesmí být zároveň zaměstnány.

 •  Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje podmínky pro přiznání bonusu (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.

Co je třeba splnit, aby mi vznikl nárok na kompenzační bonus?

 • OSVČ, která žádá o kompenzační bonus, musí být aktivní OSVČ v každém jednotlivém dni, za který má být kompenzační bonus poskytnut (např. pokud si osoba pozastaví živnostenskou činnost v době trvání nouzového stavu, může čerpat bonus pouze za dny předcházející dni, ve kterém došlo k pozastavení činnosti).
 • Žadatel musí být aktivní OSVČ ke dni 12.3.2020.
 • Případně může být žadatel OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (tzv. sezónní podnikání).
 • Žadatel musí prohlásit, že nemohl samostatně výdělečnou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády, a to zejména z některého z následujících důvodů (§ 3 zákona):
 • nutnosti uzavřít provozovnu žadatele kompenzačního bonusu či omezit její provoz,
 • karantény žadatele nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě v případě žadatele nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti žadatele nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele.

Splnění všech výše uvedených podmínek je třeba doložit čestným prohlášením žadatele o poskytnutí kompenzačního bonusu, které tvoří součást žádosti.

Kdy a kde mohu uplatnit svůj nárok na kompenzační bonus?

 • Od 9.4.2020 se mohou podávat žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu za období od 12.3.2020 do 30.4.2020.
 • Stačí vyplnit formulář dostupný na stránkách Finanční správy a buďto elektronicky nebo v listinné podobě jej zaslat na příslušné územní pracoviště finančního úřadu, u kterého podáváte i svoje daňové přiznání k dani z příjmu.
 • Žádost lze podat již před skončením období, za které se bonus vyplácí (tj. před koncem dubna 2020), avšak žadatel odpovídá za to, že se jím uvedené údaje v žádosti nezmění.
 • Žádost musí být podána nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na poskytnutí bonusu zaniká.

Co musí žádost obsahovat?

 • Základní identifikační údaje žadatele včetně čísla bankovního účtu, kam se bonus zašle
 • bankovní účet nemusí patřit výlučně žadateli, ale může se jednat o účet osoby, které důvěřuje (např. příbuzný);
 • účet musí být veden v české měně u poskytovatele platebních služeb v ČR.
 • Počet dní, za které jsou splněny podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu.
 • Dále žádost obsahuje místní příslušnost finančního úřadu, ke kterému se podává.
 • Čestné prohlášení, že žadatel splňuje všechny podmínky pro přiznání bonusu.

Jak postupovat při vyplnění žádosti?

Na následujícím odkazu naleznete formulář k vytištění, příp. vyplnění online přes webovou aplikaci a přesný postup jak jej vyplnit a kam jej zaslat. Formulář je velice intuitivní a není třeba se bát jeho vyplnění. Je dostupný na stránce: https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687.

V žádosti je zapotřebí vyplnit:

 • Územní pracoviště, ke kterému je žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu podávána.
 • Finanční úřad - uveďte (vyberte z nabízených možností) zbývající část oficiálního názvu (např. – hlavní město Prahu, – Jihočeský kraj apod.) místně příslušného finančního úřadu spravující Vaši daň  z příjmů  fyzických osob v době podání žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu.
 • Územní pracoviště – uveďte (vyberte z nabízených možností) územní pracoviště, kde je umístěn Váš spis k dani z příjmů fyzických osob (resp. Územní pracoviště, u kterého podáváte daňové přiznání z příjmů fyzických osob).

Po vyplnění územního pracoviště  se zobrazí správcem bonusu zveřejněná e‐mailová adresa k případnému podání skenu žádosti e‐mailem (viz výše).

 • Údaje o daňovém subjektu:
 • jméno a  příjmení – uveďte jméno ve stejném tvaru, jak je uvedeno ve vašem rodném listě, a současné příjmení;
 • datum narození  – uveďte ve formátu dd.mm.rrrr (vyberte v nabízené kolonce kalendáře);
 • DIČ – uveďte daňové identifikační číslo, pokud vám bylo přiděleno;

Upozornění k DIČ – pokud OSVČ splňuje podmínky pro poskytnutí kompenzačního bonusu, má přiděleno DIČ, které je nejčastěji tvořeno: „CZrodnéčíslo“ (rodné číslo se uvádí bez lomítek), např. DIČ: CZ7602071234.

 • kontaktní údaje (telefon /  email) ‐  uveďte telefonní  číslo a adresu elektronické pošty, na kterých jste k zastižení, sloužící pro neformální komunikaci a upozornění případných chyb  či nejasností v žádosti uvedených ze strany správce daně; jejich neuvedení nezakládá vadu podání ve smyslu § 74 daňového  řádu a nemá vliv na posouzení Žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu jako takové, nicméně jejich uvedení může přispět k rychlejšímu procesnímu vyřízení žádosti;
 • účet vedený  u – doplňte poskytovatele platebních služeb (u účtu vedeném u českých bank není třeba vyplňovat údaje: Typ ID banky / ID banky / Název účtu / Název banky / Ulice banky / Město banky / PSČ banky / Stát);
 • č. účtu – uveďte číslo účtu včetně  předčíslí, obsahuje‐ Kompenzační bonus se vrací pouze bezhotovostně  na bankovní účet vedený v české měně.
 • Požadovaná částka - V této části vyplňte období, za které požadujete výplatu kompenzačního bonusu. Bonusovým obdobím je období od 12. března 2020 do 30. dubna 2020. Období je možné zadat i na více částí. Jednotlivá období se nesmí překrývat.

V případě, že splňujete podmínky pro získání kompenzačního bonusu pro celé bonusové období, v ř. Počet  dní uveďte 50 a v ř. Částka  celkem (v Kč) uveďte 25 000 Kč (při vyplňování formuláře elektronicky se údaje doplní automaticky po zaškrtnutí  ř. Plná částka (tj. od 12. 3. do 30. 4. 2020)).

V případě, že splňujete podmínky pro získání kompenzačního bonusu pouze za určité období z celkového bonusového období, uveďte v ř. od  do dané období ve formátu dd.mm.rrrr a samotný počet dnů v ř. Počet dní. Do ř. Částka celkem (v Kč) uveďte součin dnů a výše kompenzačního bonusu za 1 den, tj. 500 (při vyplňování formuláře elektronicky po doplnění období se po kliknutí na položku „Výpočet“ údaje automaticky v ř. Počet dní a Částka celkem (v Kč) doplní).

Jak doručit žádost finanční správě?

 • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytiskněte.
 • Podepište vytištěnou žádost.
 • Podepsanou žádost naskenujte na Vašem skeneru nebo mobilním telefonem podepsanou žádost vyfoťte, tak aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný,
 • Soubor scan/fotografii odešlete jako přílohu na předmětný email. Správný email naleznete přímo na žádosti. Do předmětu emailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.
 • Mějte na paměti, že velikost souboru je omezena na 4 MB.

Upozornění

 • Zkontrolujte si, že Vámi zadaný email příslušného finančního úřadu je správný a souhlasí s emailem uvedeným na žádosti.
 • Neposílejte žádosti na žádný jiný email, než je zveřejněný email územního pracoviště příslušného finančního úřadu.

Máte-li datovou schránku

Pokud preferujete plně elektronickou možnost podání, tedy nechcete tisknout formulář, můžete vyplněnou žádost v souboru PDF vložit do své datové schránky a odeslat do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů (odkaz: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady).

Nebo uznávaný elektronický podpis

Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete také podat Vaši žádost bez nutnosti tisku. Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále finanční správy (odkaz: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=sIVwX1cMMGMcP4h%2BUf1oXYpT&nov=1). Obecnou písemnost můžete podepsat svým elektronickým podpisem nebo tzv. přihlašovacími údaji datové schránky.

Další možností je vyplněnou žádost odeslat poštou na Váš místně příslušný finanční úřad nebo jej navštívit osobně a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách: Po a St 8:00 – 11:00 hodin, nebo vhodit do sběrného boxu. Na finančních úřadech budou připraveny sběrné boxy v hodinách od 8:00 do 17:00 hod. v pracovních dnech.

Jak poznám, že byla žádost vyřízena?

 • příslušné finanční úřady nebudou vzhledem k předpokládanému velkému množství žádostí vydávat rozhodnutí.
 • Pokud bude v přiměřené době bonus přičten na konkrétní bankovní účet, žádost byla vyřízena.
 • Pokud žadatel nesplní základní podmínky pro vyplacení bonusu (např. nejedná se o OSVČ), bude informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem o zamítnutí žádosti.
 • Pokud žadatel nesplní podmínky, které není možné jednoduše ověřit již při zpracování žádosti (např. otevře svou provozovnu před skončením rozhodné doby aj.), riskuje pozdější doměření daně ve výši vyplaceného bonusu a případný úrok z prodlení - Ministerstvo financí a Finanční správa proto apeluje na poctivost žadatelů.

Další zajímavosti související s programem Pětadvacítka:

 • Zákon garantuje, že bonus nebude použit na případné nedoplatky u správce daně a že nepodléhá výkonu rozhodnutí a exekuci.
 • Kompenzační bonus se nedaní a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému.
 • V měsíci, kdy je vyplacen kompenzační bonus, nelze přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti.
 • Není vyloučen souběh čerpání kompenzačního bonusu s čerpáním kompenzace ošetřovného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Pokud je žadatel aktivní OSVČ na vedlejší činnost a zároveň pracuje i na dohodu o práci mimo pracovní poměr - DPP s odměnou do 10.000,- Kč měsíčně/ DPČ s odměnou do 3.000,- Kč měsíčně, také mu vznikne po splnění podmínek programu Pětadvacítky nárok na kompenzační bonus.
 • Nárok na kompenzační bonus mají i OSVČ, které splňují podmínky programu Pětadvacítka a jsou zároveň i zaměstnavatelem.

Apeluji na Vás, abyste ve formuláři pro poskytnutí kompenzačního bonusu uváděli pouze pravdivé údaje a abyste si raději ověřili, zda opravdu splňujete všechny podmínky vyžadované zákonem pro přiznání kompenzačního bonusu.

Zajímavé odkazy na další poskytované příspěvky/úlevy pro živnostníky v době vyhlášeného nouzového stavu:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum--253649/

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/jako-osvc-mam-narok-na-25-tisic-korun-37999

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687

NAPIŠTE MI