POJIŠTĚNÍ BYTU PRONAJÍMATEL x NÁJEMCE

Správně sepsaná smlouva o pronájmu představuje jistotu pro obě strany, protože dává vzájemnému vztahu jasná pravidla a nabízí řešení případných sporů. Možná jste majitel bytu a představujete si, co všechno nájemníkům zakážete. Možná jste nájemník a bojíte se, jaké podmínky si pronajímatel stanoví. Ve skutečnosti zákon nedává při psaní nájemní smlouvy velký prostor pro kreativitu. Naopak je třeba se dopředu seznámit s tím, jaká jsou práva a povinnosti nájemce a majitele bytu a toto respektovat. Práva a povinnosti nájemce i pronajímatele celkem přesně stanovuje občanský zákoník.

Předmět nájmu musí být jasně stanoven. Ve smlouvě nesmí chybět adresa bytu včetně čísla bytu a patra, ve kterém se nachází. Dále se uvádí počet místností včetně rozměrů, rozsah příslušenství bytu a jeho vybavení. Popsán musí být taky stav bytu. Ideální je pořídit si při předání bytu fotodokumentaci a přiložit ji k nájemní smlouvě nebo protokolu o předání, spolu se soupisem věcí tvořících vybavení bytu a stavy měřidel energií a vody.

Základem je pojištění nemovitosti a domácnosti a to nejen v případě nájmu.

  • Pojištění nemovitosti se vztahuje na věci pevně spojené s bytem, tedy například nadřevěnou podlahu, radiátory nebo dveřní zárubně.
  • Pojištění domácnosti pak kryje škody na zařízení, jako jsou nábytek, koberce, elektronika, svítidla či věci osobní potřeby.
  • Někdy je však sporné, které položky spadají do pojištění domácnosti a které do pojištění nemovitosti, je tedy třeba pečlivě prostudovat pojistnou smlouvu a připojené pojistnépodmínky. Sporná bývá například kuchyňská linka či vestavěné spotřebiče.
  • Pojištění občanské odpovědnosti konkrétní osoby
  • Pojištění odpovědnosti z vlastnictví a držby nemovitosti

Nájemník si pojistí své věci díky pojištění domácnosti a odpovědnosti vůči třetím osobám a odpovědnosti z běžného života. Doporučuji pojistit odpovědnost vůči majiteli, v případě neúmyslného poškození jeho majetku. To znamená mít uzavřené pojištění odpovědnosti i na věci pronajímané, ale to umí jen některé pojišťovny.

Allianz pojišťovna

Pojištění odpovědnosti k majetku pronajímatele vztahuje pouze v případech škody způsobené požárem, výbuchem, vodou z vodovodu či odpadního potrubí.

Česká podnikatelská pojišťovna

Součástí pojištění odpovědnosti, jehož předmětem je pojištění povinnosti pojištěného nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu způsobenou jinému v souvislosti držbou a provozem nemovité věci/bytového domu.

Nájemce, jakožto fyzická osoba/občan = pojištěný, by měl mít pojištěnu odpovědnost občana v běžném občanském životě podle DPP - v základním rozsahu tohoto pojištění je i odpovědnost pojištěného za újmy způsobené na cizí věci nemovité, která slouží k bydlení (dále jen věc nemovitá) a rovněž i za újmy způsobené na převzatých věcech movitých, které jsou nedílnou součástí věci nemovité (dále jen věci movité), a to do výše 15 % ze sjednaného limitu pojistného plnění. Seznam věcí movitých doporučuji vždy písemně specifikován v nájemní smlouvě.

ČSOB pojišťovna

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje i na věci po právu užívané (např. na základě nájemní smlouvy), přestože nejsou ve vlastnictví pojištěného, v roli pojištěného musí být daný nájemník.

DIRECT pojišťovna

Pojištění odpovědnosti občana se pojištění vztahuje i na újmu způsobenou na věcech zapůjčených či pronajatých. Je třeba upravit PS - připojistit odpovědnost. V případě zapůjčených též dokument o zapůjčení. Vždy nutné doložit smlouvu o nájmu nebo souhlas se zapůjčením.

Generali ČP

Pojištění domácnosti - předmětem pojištění nejsou věci podnájemníků – výluka též věci převzaté. Připojištění pronajímatele - pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou nájemcem, pokud byla náhrada vzniklé újmy uplatněna vůči pojištěnému jako pronajímateli.

Kooperativa pojišťovna

VPP majetek a odpovědnost

Článek č. 39 Výluky z pojištění - Z pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě ani z pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti za Vás nenahradíme újmu způsobenou: na movitých věcech nebo zvířatech, které oprávněně užíváte (např. nájem, výpůjčka) a na movitých věcech nebo zvířatech, které jste převzali za účelem opatrování.

SLAVIA pojišťovna

Pokud má nájemce uzavřeno pojištění domácnosti (pojištění odpovědnosti) jsou tímto pojištěním kryty nejen škody na movitých věcech v jeho vlastnictví, ale pojištění se zpravidla také vztahuje i na nemovité věci ve vlastnictví majitele bytu, které nájemce (pojištěný) po právu užívá - např. na kuchyňskou linku.

Pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě se standardně na škody způsobené na věcech, které byly pojištěnému zapůjčeny, pronajaty nebo které z jiného důvodu užívá nebo má u sebe, nevztahuje.

UNIQA pojišťovna

Za škodu odpovídá nájemník v bytě, kde ke škodě došlo. Musí mít sjednané pojištění odpovědnosti, z něj uhradí škodu sousedovi, který byl vytopen. U pojištění odpovědnosti nejsou u této pojišťovny výjimky pro krytí škod ve vztahu nájemce - pronajímatel a není potřeba připojištění.

Nájemníka pojistíte, aniž by o tom věděl

Nájemník může být také pojištěn bez svého vědomí. Některé pojišťovny nabízejí jako součást pojištění odpovědnosti pronajímatelů také pojištění odpovědnosti nájemce bez toho, aniž by byl daný nájemce konkrétně určen. Lze určit v PS tzv. nespecifikovaného nájemce. Vhodné to může být zejména v situacích, kdy se nájemci v bytě střídají. Na odpovědnost za škody způsobené na úkor pronajímatele (například vybavení bytu) se však toto pojištění nemusí vztahovat nebo se vztahuje jen v případě odpovědnosti za škody z titulu požáru, výbuchu a vodovodní škody.

Na závěr lze doporučit tyto kroky v pojištění.

Legální pronájem se zařízením nájemce.

Ten, kdo tam bydlí, (tedy nájemce) pojištění uzavírá pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. Majitel má uzavřeno pojištění nemovitosti.

Legální pronájem se zařízením pronajímatele.

Tam bych doporučil pojištění nemovitosti a domácnosti na vlastníka a pojištění odpovědnosti nájemcem. Určitě u pojišťovny, která má do pojištění zahrnuty věci zapůjčené a pronajaté, po právu užívané.

Černý pronájem.

Tady bude problém s plněním. V případě nelegálního nájmu, nemůže být legální plnění.

NAPIŠTE MI

19.04.2020
Budou ceny nemovitostí klesat nebo stagnovat

Budou ceny nemovitostí klesat nebo stagnovat

10 LET RŮSTU CEN NEMOVITOSTÍ Za posledních deset let jsme na realitním trhu pozorovali růst cen nemovitostí. Realitní trh je cyklický; ceny rostou i klesají, přičemž jednotlivé cykly mohou trvat i několik let. Střídají se období kdy "vládnou" kupující s obdobími, kdy "vládnou" prodávající. Na růst cen nemovitostí v posledních deseti letech na území České republiky měly extrémní vliv dva faktory: Nabídka nemovitostí Dostupnost a výstavba nemovitostí. V minulosti byl proces nové výstavby v České republice extrémně komplikovaný a schvalování projektů probíhalo dlouho. Poptávka po nemovitostech Posledních deset let byly úrokové sazby na extrémně nízké úrovni a úvěry byly všeobecně dostupné (banky se často předháněly v akčních nabídkách). Zdálo se, že stejná situace nás čeká i v roce 2020. Koronavirová nákaza a související vládní opatření ale zamíchaly kartami. Úvěry budou méně dostupné. OBROVSKÝ TLAK NA MAJITELE NEMOVITOSTÍ Hrozba masivního propouštění i potenciální krize působí na psychiku stávajících majitelů nemovitostí, zvláště těch, které majitelé nabízeli převážně ke krátkodobým pronájmům. Řeší, jak splácet hypotéku, někteří z nich navíc nemohou nyní pracovat a přicházejí o hlavní rodinné příjmy. Zpravidla se pokusí snížit nájem na minimum, aby se nemovitost rychle pronajala. Nebo přistupují k prodeji nemovitosti a s příslibem rychlého prodeje snižují prodejní cenu. Pokud ve společnosti začne převládat negativní sentiment, ceny nemovitostí začnou klesat. Rostoucí trend cen končí. Otázkou je, zda budou ceny nemovitostí klesat nebo stagnovat. Developeři věří tomu, že ceny klesat nebudou, bankéři naopak tvrdí, že zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů povede k poklesu cen. Přesnou predikci nezná nikdo. Můžeme se podívat, jak se vyvíjely ceny nemovitostí v České republice za posledních 20 let. Všimněte si zejména vývoje v době krize v roce 2008 – 2010. Minulý vývoj samozřejmě nemůže být zárukou vývoje budoucího. Přemýšlíte o prodeji nebo koupi nemovitostia a chtěli bystete se poradit? Nebojte se mi ozvat. Rád se s Vámi proberu Vaši situaci.